Pro občany

Rizika a nebezpečí na nás číhají doslova na každém kroku. Je velmi důležité o nich vědět, umět je předvídat a umět se jim vyvarovat, nebo si s nimi poradit, v případě ohrožení. Každý z nás by měl vědet, jak se správně zachovat v případě požáru, dopravní nehody, bouřky, povodně, zdravotního ohrožení blízkých apod

 

 

 

 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ VZNIKU POŽÁRU V OBCI    :    

 

Při telefonátu na linky tísňového volání uveďte  :

 

       -   SVÉ JMÉNO

 

      -   CO SE STALO

 

      -   MÍSTO UDÁLOSTI

 

      -   SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

 

     VYHLASTE POPLACH VOLÁNÍM "HOŘÍ", ZVONĚNÍM NA SOUSEDY, NAHLAŠTE UDÁLOST MÍSTNÍ JEDNOTCE SDH

 

 

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB VE VZTAHU K POŽÁRNÍ OCHRANĚ  :

 

FYZICKÉ OSOBY JSOU POVINNY  :

 

-  počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru, při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných zařízeních

-  zajistit volný přístup k rozvodům a uzávěrům energií

-  plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany

-  obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem

-  v objektech soukromého vlastnictví udržovat podmínky umožňující rychlé zdolání požáru

-  dodržovat podmínky nebo návody vztahujícíc se k požární bezpečnosti výrobků a činností

 

FYZICKÉ OSOBY NESMÍ   :

 

-  bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany, nebo zneužít linku tísňového volání

-  provádět činnosti, které vedou k snadnému vzniku požárů, pokud nemá odbornou způsobilost

-  poškozovat nebo zneužívat prostředky požární ochrany

-  provádět vypalování porostů

 

 

ČINNOST OBYVATEL PO VAROVNÉM SIGNÁLU   :             

 

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA", znamená vždy nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít, nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.

-  Zůstat doma, podle možností se domů vrátit, případně vstoupit do nejbližší budovy

-  Zapnout rozhlas, televizi, nebo sledovat hlášení rozhlasových vozů

-  Uzavřít a utěsnit okna, dveře, větráky, vypnout klimatizaci

-  Telefonovat v nejnutnějším případě, nezatěžovat telefonní linky

 

 

NEBEZPEČNÉ LÁTKY OKOLO NÁS

                        

 

Jen těžko si můžeme představit moderní společnost, která by nebezpečné látky nevyužívala. Jsou nedílnou součástí našeho života a jsou všude okolo nás. Nebezpečné látky však s sebou nesou riziko vzniku havárie, při které může dojít k ohrožení lidských životů a zdraví, životního prostředí nebo majetku.

Vlastní nebezpečnost látek je dána jejich vlastnostmi. Mezi nebezpečné vlastnosti látek patří výbušnost, hořlavost, toxicita (jedovatost), zdravotní škodlivost (žíravost, dráždivost) a nebezpečnost pro životní prostředí.

 

 

 

PŘÍRUČKA MV HZS ČR PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ OBYVATEL   :

 

prirucka_obyvatelstvu.pdf (189722)